ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

De consument heeft het recht aan Meubel en Decoratiehuis Stefan mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product volgens de Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010.

Ondernemingsgegevens
Meubel en Decoratiehuis Stefan
Desair Stefaan
Leukenstraat 5
3990 Peer
Belgie
BE 0773 132 263
info@meubelendecoratiehuis.be
+32 11 63 66 21
RPR HASSELT
Belfius IBAN BE88 7845 8014 8841
BIC GKCCBEBB

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Meubel en Decoratiehuis is een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Peer (België), Leukenstraat 4 BTW BE 0773 132 263 (hierna “Meubel en Decoratiehuis”). Meubel en Decoratiehuis biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavig Algemene Voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Meubel en Decoratiehuis assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Meubel en Decoratiehuis.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
De klant (hierna “Klant”) is de natuurlijke persoon (meerderjarig ofwel minderjarig mits toestemming van de ouders of voogd) die een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de Website en die (een) product(en) van Meubel en Decoratiehuis wenst te kopen.
Deze Voorwaarden gelden niet tegenstaande andersluidende voorwaarden van de Klant. Door aanvaarding van deze Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen voorwaarden. Alvorens de bestelling van een Product door de Klant definitief wordt verzonden van Meubel en Decoratiehuis, zal de Klant aangeven dat hij zich akkoord verklaart met de toepassing van de Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Voorwaarden door het vakje naast “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord” aan te vinken.
Alle leveringen door Meubel en Decoratiehuis gebeuren vanuit België, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd. De bestellingen kunnen worden geplaatst in het Nederlands.

Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Meubel en Decoratiehuis.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
Meubel en Decoratiehuis kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of afwijkingen in de omschrijving of weergave van de Producten (vb. afwijking in kleur of afmeting) op de Website.
Meubel en Decoratiehuis is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. Meubel en Decoratiehuis is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Meubel en Decoratiehuis.

Meubel en Decoratiehuis is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Meubel en Decoratiehuis assortiment online aan te kopen.
De bestelling van de Producten door de Klant gebeurt via het online invullen van het op de Website voorziene bestelformulier.
Om een online bestelling te plaatsen, selecteert de Klant de Producten van zijn keuze, kiest de hoeveelheid en voegt deze Producten toe aan zijn “Winkelmand”. Indien de Klant alle gewenste Producten heeft geselecteerd, dient hij zijn order te bevestigen. Tot aan het ogenblik van deze bevestiging kan de Klant nog wijzigingen aanbrengen in zijn “Winkelmand”. Indien de Klant de bestelling wenst te bevestigen, zal hij duidelijk geïnformeerd worden over het totale bedrag dat betaald zal moeten worden. Door de bestelling te bevestigen, tegelijk met de expliciete aanvaarding van de Voorwaarden, wordt de bestelling definitief en kan de Klant hier niet meer op terugkomen. Om bestellingen te plaatsen op de Website, dient de Klant ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben van zijn ouders of voogd. Meubel en Decoratiehuis behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat de Klant minderjarig is of geen toestemming heeft van zijn ouders of voogd.
Meubel en Decoratiehuis behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien daartoe gegronde redenen bestaan.
Meubel en Decoratiehuis zal de Klant binnen korte termijn na ontvangst van de bestelling, via e-mail bevestigen of de bestelling werd aanvaard of geweigerd. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de klant op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Meubel en Decoratiehuis. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd binnen 3 tot 5 werkdagen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via kredietkaart
– via bankkaart
– via overschrijving

Bij de bevestiging van de bestelling, dient de Klant aan te duiden op welk adres de bestelde Producten moeten worden geleverd. Alle leveringen door Meubel en Decoratiehuis zullen, behoudens indien anders overeengekomen met de Klant, plaatsvinden tijdens werkdagen tussen 8u en 17u. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus en zal de transporteur de levering de dag nadien opnieuw aanbieden. Indien bij de derde aanbieding de levering nog niet in ontvangst werd genomen, zal de zending op het plaatselijk postkantoor ter afhaling zijn gedurende 1 week. Alle verdere terugzendkosten zijn ten laste van de Klant.
Bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België en Nederland .
Levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de Producten gaat over op de Klant vanaf de aanvang van de levering. Ook al wordt het transport verzorgd door Meubel en Decoratiehuis kan deze laatste niet aansprakelijk worden gesteld voor deze risico’s. Het is aan de Klant om zich voldoende te verzekeren tegen deze risico’s indien hij dit aangewezen acht.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Meubel en Decoratiehuis.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Meubel en Decoratiehuis te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Gelijktijdig met de bevestiging van de aanvaarding van een bestelling, bezorgt Meubel en Decoratiehuis aan de Klant een overzicht van het totaal verschuldigd bedrag.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Meubel en Decoratiehuis beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Meubel en Decoratiehuis zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Meubel en Decoratiehuis Klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Meubel en Decoratiehuis Stefan Leukenstraat 5 3990 Peer.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Meubel en Decoratiehuis mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Meubel en Decoratiehuis Klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Meubel en Decoratiehuis Stefan Peer Leukenstraat 5 3990 Peer België.
Goederen dienen ons per koerier (DHL, Fedex, bpost enz) te worden terugbezorgd.
De risico’s verbonden aan de retourzending vallen ten laste van de Klant. De Klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de Producten.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
– artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

Artikel 10: Privacy

Meubel en Decoratiehuis verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Meubel en Decoratiehuis toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Meubel en Decoratiehuis, bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Meubel en Decoratiehuis uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Meubel en Decoratiehuis Stefan Leukenstraat 5 3990 Peer België.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Meubel en Decoratiehuis heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Meubel en Decoratiehuis Stefan respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Meubel en Decoratiehuis ter consultatie, wijziging of verwijdering.
De website van Meubel en Decoratiehuis Stefan maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Meubel en Decoratiehuis houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@meubelendecoratiehuis.be

Lees ook ons GDPR/AVG Privacybeleid van 24 mei 2018.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Meubel en Decoratiehuis om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Meubel en Decoratiehuis Stefan Klantendienst

is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11 63 66 21 en via e-mail op info@meubelendecoratiehuis.be of per post op het volgende adres Leukenstraat 5 3990 Peer België

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Meubel en Decoratiehuis Stefan Peer. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Meubel en Decoratiehuis Stefan Peer kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het toegewezen van het gerechtelijk arrondissement waar de uitspraak dan kan plaats vinden of in het arrondissement Hasselt.

Artikel 16: Overmacht

In geval van overmacht is Meubel en Decoratiehuis niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Meubel en Decoratiehuis zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Meubel en Decoratiehuis die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website,…

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

De Website, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, logo’s, foto’s, audio- en videofragmenten, lay-out en de verkoopscatalogus behoort in eigendom toe aan Meubel en Decoratiehuis inclusief de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, minstens beschikt Meubel en Decoratiehuis over een gebruiksrecht op voormelde onderdelen. Het is de Klant onder geen beding toegestaan om de Website of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meubel en Decoratiehuis.